เปิดโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน

เปิดโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน        

                 

               นายมนัส ภาคภูมิ  เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนวัด
เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน และชุมชนจังหวัดพะเยา      ในวันที่     28
เมษายน  2553  ณ  วัดห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา
มีวัดเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน  40 วัด

       ด้วยมูลนิธิศึกษาธิการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน โดยมีจุดประสงค์ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยใช้หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และชุมชน ได้สนใจการเข้าวัดปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
LAST_UPDATED2