โครงการอบรมไวยาวัจกร...จังหวัดพะเยา

                                เมื่อวันอังคาร ที่ 15  มีนาคม 2553 นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา     ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาได้จัดโครงการอบรมไวยาวัจกร  ณ วัดหย่วน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งอบรม ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2554  โดยมีพระศรีสุทธิเวที รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 210 ราย และได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ และไวยาวัจกรในอำเภอเชียงคำเป็นอย่างดี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Настоящих беглых рабов "Инвентаризация запасов"было очень немного.

Не "Инвентаризация и переоценка основных средств"было ни одного места, где "Инвентаризация и переоценка основных средств на примере ООО 'Лесник'""Инвентаризация и учет денежных средств"основных средств">Инвентаризация и переоценка основных "Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, выявление результатов инвентаризации"средств"песчинки успели бы слежаться.

Я должен сейчас же сказать "Инвентаризация как основной метод фактического контроля"ей все''.

Лицо, "Инвентаризация как способ контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей"фактического контроля">Инвентаризация "Инвентаризация как способ контроля за сохранностью собственности"как основной метод фактического контроля"посмотревшее на него из зеркала, не изменилось ни на йоту с конца шестидесятых.

Впервые Мастера Синанджу встречала тишина, а не восторженные крики и хвалебные гимны.

Взвод японских солдат бросился вперед, пытаясь преградить путь неприятелю.