การเข้าค่ายพัฒนาสุขภาพอนามัยสามเณร

   

 

 

                                  นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  เป็นประธานพิธีเปิดค่ายพัฒนาสุขภาพอนามัยสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา โดยมีนางเรณุกา  เตียวตระกูล , นางจินดา  หน่อคำบุตร , นางปิยะพร  คำจ้อย และนายประสาท  ชาวเวียง  ร่วมพิธีฯ พร้อมทั้งร่วม เป็นวิทยกรประจำฐานเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๙ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ โรงเรียนวัดห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุนและโรงพยาบาลจุน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนทุกโรงเรียนส่งนักเรียนแกนนำเข้าอบรม จำนวน ๑๐๐ รูป