เปิดป้ายหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเวียง เขต ๒

  

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูสังวรวรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา     ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    และนายประพันธ์    คำจ้อย  

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดพิธีเปิดป้ายหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเวียง เขต ๒ (หน่วย อ.ป.ต.เวียง ๒)  ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนในงาน ๘ ด้าน  ณ  วัดป่าแดงบุญนาค  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา