ประชุมเจ้าคณะอำเภอ และพระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร

การประชุมเจ้าคณะอำเภอ และพระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร 
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น.  
                สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยา  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา จัดประชุมเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และพระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร
 เพื่อพิจารณาผลงานและสรุปผลการเผยแผ่พระธรรม ว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์
อย่างไรบ้าง และจะพัฒนาการเผยแผ่ธรรมอย่างไรบ้าง    เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
แจ้งในที่ประชุมว่าขอให้พระธรรมทูตเก็บผลงานของตนเองไว้     เริ่มบันทึกไว้
ทุกครั้งที่มีกิจกรรมแล้วให้เจ้าคณะอำเภอสรุปผลงานพระธรรมฑูตแต่ละอำเภอ
แจ้งสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ นอกจากนั้น แล้ว      แจ้งว่าสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์    เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ    วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ
กองงานพระธรรมฑูตให้นโยบายไว้ 3 ประการ คือ

                 1. ให้ธรรม 2.ให้ทาง 3.ให้วาง 
                  หมายถึง
                 1. ให้ธรรม มุ่ง สามัคคี, อริหิงสา
                 2.ให้ทาง มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาอาชีพ
                 3. ให้วาง มุ่ง เว้น เลิก ละ ลด ศีล 5