แนวทางการดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)

             
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ดำเนินการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจ 3 ด้าน (3 D) ได้แก่
            1.ด้านประชาธิปไตย(Democracy)
            2.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
            3.ด้านภมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) 
            ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งแนวทางการดำเนินการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยตรงแล้ว และสามารถดาวน์โหลดเอกสารแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี(3D) ได้ที่เว๊บไซต์ ของสำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th/snp/th/  และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ติดตามประเมินผลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดด้วย
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เพื่อโปรดทราบ