ก.พ ดันขรก.ตั้งสหภาพ

แวดวงราชการ   .ก.พ.เร่งดันกฎหมายตั้งสหภาพข้าราชการป้องกันการเมืองแทรกแซง

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ว่าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางก.พ. กำลังเร่งออกพ.ร.ฎ.การรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือน พ.ศ... ซึ่งอยู่ระหว่างการ ยกร่างโดยสถาบันพระปกเกล้า จากนั้นจะเร่งเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ เพื่อประกาศใช้ให้ทันภายในเดือนเม.ย. ปี 2553
นอกจากนี้ ทางก.พ.ได้ลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ส่วนราชการทั่วประเทศถึงการออกหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ ออกกฎก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน เพื่อนำไปสู่การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ทำประชา พิจารณ์ไปแล้ว 4 ครั้ง คือ จ.ขอนแก่น กระบี่ เชียงใหม่ และครั้งสุดท้ายจะจัดที่กทม. ในวันที่ 11 ก.ย.นี้

ด้านนายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ กล่าวว่า การเลื่อนเงินเดือนตามเกณฑ์การประเมินใหม่ที่กำลังจะลงนามกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง รวมทั้งกำหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลไว้สูงสุดไม่เกิน 6% ต่อรอบการประเมิน ซึ่งกำหนด ปีละสองครั้งคือวันที่ 1 เม.ย. และวันที่ 1 ต.ค.

“หลักเกณฑ์ประเมินและเลื่อนเงินเดือนที่จะนำมาใช้จะส่งเสริมผลงานเพื่อตอบแทนให้ผู้ที่มีผลงานดี เน้นความเป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งจะมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่แรกของรอบการประเมิน” นายปรีชา กล่าว

นายจาดุร อภิชาตบุตร นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การออกพ.ร.ฎ.การรวมกลุ่มข้าราชการฯ ตามมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญ จะเปิดเสรีให้ข้าราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม สามารถจัดตั้งสหภาพได้โดยไม่จำกัด

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ การจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และเพื่อปกป้องสิทธิ สวัสดิการ และการคุ้มครองข้าราชการถูกกลั่นแกล้ง หรือการแทรกแซงทางการเมือง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา

ที่มา :  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552