ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกไฟล์ด้านล่าง


ไฟล์เอกสารประกอบ
doc การขอใช้ที่ป่าฯ เพื่อสร้างวัด.doc |
doc การขอใช้ที่ราชการเพื่อสร้างวัด.doc |
doc การขอยกวัดร้างฯ.doc |
doc การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง.doc |
doc การขอย้ายวัด.doc |
doc การขอยุบเลิกวัด.doc |
doc การขอรวมวัด.doc |
doc การขอวิสุงคามสีมา.doc |
doc การขออนุญาตตั้งวัด.doc |
doc การขออนุญาตสร้างวัด.doc |
doc การเปลี่ยนชื่อวัดและเพิ่มชื่อวัด.doc |
doc การรับรองสภาพวัด.doc |
doc ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารสิทธ์.doc |
doc แบบขอรับเงินอุดหนุน ฯ ทั่วไป.doc |
doc แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย.doc |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,407