แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง


ไฟล์เอกสารประกอบ
การขอใช้ที่ป่าฯ เพื่อสร้างวัด.doc |
การขอใช้ที่ราชการเพื่อสร้างวัด.doc |
การขอยกวัดร้างฯ.doc |
การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง.doc |
การขอย้ายวัด.doc |
การขอยุบเลิกวัด.doc |
การขอรวมวัด.doc |
การขอวิสุงคามสีมา.doc |
การขออนุญาตตั้งวัด.doc |
การขออนุญาตสร้างวัด.doc |
การเปลี่ยนชื่อวัดและเพิ่มชื่อวัด.doc |
การรับรองสภาพวัด.doc |
แบบขอรับเงินอุดหนุน ฯ ทั่วไป.doc |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 74,708