ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ไฟล์เอกสารประกอบ
2021040731d34ef828996dd28459c112246f82d4152005.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,136