บุคลากรสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดพะเยา

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 

นางกมลรัตน์  ทองจิบ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ onabpyo@gmail.com

 

นายเอกชัย  ชมภู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ onabpyo@gmail.com

 

นายวุฒิพงษ์  ภาชนนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ onabpyo@gmail.com
นายสุรเชษฐ์  เสนตระกูลชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ onabpyo@gmail.com
นางสาวดวงนภา  แก้วปัญจะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ onabpyo@gmail.com

 

นายสุรินทร์  อิ่นแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ onabpyo@gmail.com
นางสาวพัชรี  พรมเสน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ onabpyo@gmail.com
นายเนติพงษ์  อิสระบุตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0 5448 0163 อีเมล์ onabpyo@gmail.com

 

นายสุรินทร์ ศรีจริยากร
พนักงานขับรถยนต์
นายธนู  อินวงค์วรรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางปราณิสา  ศักดิ์สูง
พนักงานทำความสะอาด

 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 166,499