คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4776/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.)

ไฟล์เอกสารประกอบ
O33-65.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,118